Regulamin nawidelcu.pl

Serwis nawidelcu pl, pragnie tworzyć przejrzystą, kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy na tematy związane z kulinariami, dietami, kulturą i sztuką jedzenia.

Serwis nawidelcu.pl, to portal o informacyjnym, kulinarno – lifestylowym oraz społecznościowym charakterze. Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii nawidelcu.pl.

Użytkownicy serwisu nawidelcu mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

Serwis nawidelcu.pl zachęca wszystkich użytkowników – autorów do wyrażania swoich opinii, komentarzy pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

Serwis nawidelcu.pl zastrzega sobie prawo, że przez fakt korzystania z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Serwis nawidelcu.pl nie jest otwartą platformą blogową, założenie bloga wymaga wysłania zgłoszenia na adres: [email protected]

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • informację o osobie blogera/autora/redaktora treści,
 • proponowany zakres tematyczny bloga,
 • przykładowy tekst do zamieszczenia,

Redakcja zastrzega sobie prawo, do odrzucenia kandydatów na autorów bloga bez konieczności podania powodów. Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się w na stronie.

§ 1

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 2. Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu nawidelcu.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora strony nawidelcu.pl na rzecz Użytkowników.
 3. Regulamin zawiera w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;
 4. Wydawcą, administratorem oraz właścicielem Serwisu nawidelcu.pl jest Mavika sp. z o.o. – z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Żelazna 17d w Katowicach, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym , w Katowicach ;
 5. Serwis nawidelcu.pl – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony i administrowany przez agencję Mavika sp. z o.o., pod adresem elektronicznym www.nawidelcu.pl.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu nawidelcu.pl;
 7. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 8. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2

 1. Regulamin określa zasady zamieszczania i publicznego udostępniania tekstów, filmów, zdjęć oraz komentarzy użytkownikom serwisu oraz komentarzy na stronach Serwisu nawidelcu.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga.
 2. Usługa obejmuje ponadto promowanie wybranych przez portal nawidelcu.pl: tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji portalu nawidelcu.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu nawidelcu.pl lub innych serwisów internetowych wydawanych przez Mavika sp. z o.o..
 3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy, administrator strony umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w serwisie nawidelcu.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3

 1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Serwisu.
 2. W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, administrator serwisu nawidelcu.pl, w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.
 3. Użytkownikiem Serwisu nawidelcu.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta w Serwisie nawidelcu.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Serwisie. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać w Serwisie nawidelcu.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści. Częstotliwość zamieszczania jest uzgodniona z administratorem Serwisu.

§ 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu nawidelcu.pl. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu nawidelcu.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Serwisu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.
 3. Serwis nawidelcu.pl nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

 1. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie nawidelcu.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie nawidelcu.pl tekstów, filmów i zdjęć przyznaje on nieodpłatnie, zbywalne prawo do:
 • powielania takich treści przez serwis nawidelcu.pl,
 • zamieszczania lub publikowania takich treści w Serwisie nawidelcu.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi właściciel serwisu Mavika sp. z o.o. zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,
 • dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu nawidelcu.pl jest równoznaczne z ich      publicznym udostępnieniem.

§ 6

 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z właścicielem portalu działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
 2. Mavika sp. z o.o. ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu nawidelcu.pl,

§ 7

 1. Mavika sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 • czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji otrzymania informacji, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
 • usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
 • blokowania użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
 • podjęcia wszelkich innych środków, jakie administrator serwisu uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych jest Mavika sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników portalu będą przetwarzane przez administratora Serwisu nawidelcu.pl, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu nawidelcu.pl.

§ 11

 1. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu nawidelcu.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
 • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
 • przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
 • okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

3. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 12

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Mavika sp. z o.o., powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej nawidelcu pl.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z portalu nawidelcu.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora serwisu nawidelcu.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim
 6. Regulamin obowiązuje od października 2015 roku.